วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดพิธีปิดกิจกรรม Closing Ceremony International Buddy Program สำหรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ได้สร้างสัมพันธไมตรีต่อกัน

12 กันยายน 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ด้วย หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ได้จัดพิธีปิดกิจกรรม Closing Ceremony of International Buddy Program ซึ่งเป็นผลต่อเนื่อจากกิจกรรม International Buddy Program อันเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาไทยและต่างชาติได้ร่วมกันสร้างความสัมพันธไมตรีต่อกัน โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทยได้ร่วมกิจกรรมที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมนานาชาติเพื่อให้เกิดความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมและส่งเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติอีกทั้งยังมุ่งเน้นให้สื่อสารและฝึกทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ตลอดทั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะสากลของนักศึกษาโดยในพิธีปิดกิจกรรมได้สรุปภาพรวมของกิจกรรมที่นักศึกษาไทยและต่างชาติร่วมปฏิบัติร่วมกันเป็นเวลากว่า 1 เดือน ซึ่งมีนักศึกษาและอาจารย์พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมทั้งหมด 74 คน ประกอบไปด้วยวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 28 คน วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี 1 คน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 5 คน คณะเศรษฐศาสตร์ 7 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 คณะมนุษยศาสตร์ 9 คน คณะสื่อสารมวลชน 13 คน คณะแพทยศาสตร์ 3 คน คณะพยาบาลศาสตร์ 5 คน คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน และคณะสังคมศาสตร์ 22 คน แบ่งตามสัญชาติได้แก่ ชาวไทย 40 คน ชาวจีน 12 คน ชาวเมียนมาร์ 22 คนและชาวลาว 2 คน ในวันที่ 9 กันยายน 2022 ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่