ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

13 ธันวาคม 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.ภูดินันท์ สิงห์คำฟู อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. เป็นวิทยากรบรรยายและให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าฟังบรรยายพิเศษและร่วมศึกษากิจกรรมการบินโดรนเพื่อเฝ้าระวังและตรวจไฟป่า อีกทั้งยังได้ปรึกษาหารือในความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันต่อไปในอนาคต ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565อาจารย์ ดร.ภูดินันท์ สิงห์คำฟู อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. เป็นวิทยากรบรรยายและให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าฟังบรรยายพิเศษและร่วมศึกษากิจกรรมการบินโดรนเพื่อเฝ้าระวังและตรวจไฟป่า อีกทั้งยังได้ปรึกษาหารือในความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันต่อไปในอนาคต ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565
แกลลอรี่