CAMT Summer Course x Autonomous Driving Robotic

6 กรกฎาคม 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม CAMT Summer Course ค่าย Autonomous Driving Robotic ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้โครงสร้างภาษา Python เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) เพื่อใช้ในการแยกแยะภาพ และการควบคุมมอเตอร์เพื่อบังคับหุ่นยนต์ให้เคลื่อนไหวอัตโนมัติ โดยมี อาจารย์ ดร.จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร อาจารย์ประจำสาขาบูรณาการอุตสาหกรรมเป็นวิทยากรบรรยาย ระหว่างวันที่ 17 -18 และ 24 - 25 มิถุนายน 2566 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่