อาจารย์ประจำหน่วยสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ โรคสัตว์สู่คน โรคอุบัติใหม่ โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่อาสาสมัครผู้เข้าอบรมในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

22 กุมภาพันธ์ 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รศ.น.สพ.ดร.อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ อาจารย์ประจำหน่วยสัตวแพทย์สาธารณสุข ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ โรคสัตว์สู่คน โรคอุบัติใหม่ โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่อาสาสมัครผู้เข้าอบรมในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในโรคพิษสุนัขบ้า การดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง และวิธีการปฏิบัติเมื่อถูกสุนัข-แมวกัดหรือข่วน ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

ที่มา https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new.php?id=85 

แกลลอรี่