Welcome ISER 2023 Committees 18th International Symposium on Experimental Robotics

1 ธันวาคม 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสวัชร นาคเขียว หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ พวงมะลิ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รองศาสตราจารย์ ดร. สันติ พิทักษ์กิจนุกูร หัวหน้าศูนย์สหวิทยาการสาขาหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ จำรูญ พร้อมกับอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานะ แซ่ด่าน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อาจารย์ ดร. วิศรุต อัจฉริยวิริยะ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ ว่องรัตนะไพศาล อาจารย์ประจำศูนย์สหวิทยาการสาขาวิศวกรรมบูรณาการ อาจารย์ ดร.สรพล กิจศิริสิน และอาจารย์ประจำศูนย์สหวิทยาการสาขาหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ อาจารย์ ดร.อัฐนันต์ วรรณชัย ร่วมให้การต้อนรับ Prof.Oussama Khatib, Department of Computer Science. Director of Stanford Robotics Lab, Stanford University School of Engineering และ Prof.Marcelo H. Ang Jr., Department of Mechanical Engineering Ag Director, Advanced Robotics Centre, National University of Singapore ในโอกาสเดินทางมาจัดการประชุม “18th International Symposium on Experimental Robotics (ISER 2023)” ในระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมมีเลีย จ.เชียงใหม่ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลการวิจัย กิจกรรมการเรียนการสอนและหารือด้านการวิจัยร่วมกันในอนาคต ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.30 น. ณ หอเกียรติยศ อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์
แกลลอรี่