เปิดศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตรกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)

8 มิถุนายน 2563

คณะเกษตรศาสตร์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตรกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) และประชุมผ่านระบบ Zoom ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แกลลอรี่