CMUBS ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสศึกษาดูงานระบบสารสนเทศงานบริการการศึกษาของคณะฯ

8 กุมภาพันธ์ 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 11 มกราคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.เอก บุญเจือ ผู้ช่วยคณบดี นำบุคลากรงานบริการการศึกษาร่วมต้อนรับ ผศ.กสิณ ประกอบไวทยกิจ ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ (MIdS) และบุคลากรในสังกัด ณ ห้อง BAB 1222 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศของงานบริการการศึกษา เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ ต่อยอด เชื่อมโยงกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยต่อไป

สำหรับวิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ เป็นแหล่งบูรณาการหลักสูตรในสาขาวิชาความรู้ สาขาวิชา และคณะต่าง ๆ เข้าสู่หลักสูตรใหม่พร้อมรักษาความสัมพันธ์ด้านความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วโลกเพื่อขยายงานเพิ่มโอกาสแก่นักศึกษา

ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่