คณะวิทย์ มช. ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ต้อนรับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศเยือนเชียงใหม่

10 กุมภาพันธ์ 2566

คณะวิทยาศาสตร์

                   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566  ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้ต้อนรับคณบดี ผู้แทนคณบดี และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นต้น

          ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม และ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นประธานดำเนินการประชุม โดยภายในงานมีการบรรยายพิเศษ “สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ” โดย ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ ชั้น 4 อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

           สำหรับการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือการประชุม สควทท. ถือเป็นการประชุมสำคัญที่จัดขึ้น เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ และสร้างกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงให้กับประเทศ รวมทั้งเพื่อยกระดับความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ทัดเทียมระดับนานาชาติ การรวมตัวเป็นเครือข่ายที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ก่อให้เกิดคุณค่าที่เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวาง อาทิเช่น การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิต การผลิตกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพสูง การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ และการสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้า ด้านการวิจัยของประเทศ เป็นต้น

            ที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย" ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2530 โดยมีองค์ประชุมประกอบด้วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ของรัฐทั่วประเทศ และคณะที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

อ้างอิง https://csdt.sci.ku.ac.th/index.php 
แกลลอรี่