สรุปโครงการ U-School Mentoring มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561

29 พฤษภาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

วีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินการโครงการ “การส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการ ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (U-School Mentoring) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561

ขอขอบคุณ : ผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านทาป่าเปา จังหวัดลำพูน