บรรยายพิเศษ ภายใต้กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสืบค้นร่องรอยแห่งอดีตเก่า-ใหม่ในเนื้อเมืองปัจจุบัน

26 พฤศจิกายน 2563

สถาบันวิจัยสังคม

โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก ขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ  ภายใต้กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสืบค้นร่องรอยแห่งอดีตเก่า-ใหม่ในเนื้อเมืองปัจจุบัน (Palimpsest: Tracing The Past from The Present in Chiang Mai Urbanism)  ในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00-15.30 น.  ณ ห้องประชุม 1 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา,   สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวข้อแรก: "Palimpsest and the old Custom House Project"
เวลา 13.30-14.30 น.
โดย ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน
ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาประจำโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก, กรมศิลปากร
.
หัวข้อที่สอง: "ผังนำเสนอขอบเขตมรดกโลกเชียงใหม่ และแหล่งมรดกทั้ง 48 แหล่ง"
เวลา 14.30-15.30 น.
โดย ผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน ธีรภาพวงศ์,
อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรสิทธิ์ ตันตินิพันธุ์กุล,
อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยาย

ได้ที่  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2GzNBsBiDj9ZbIZT0R2-b3utaKhyCl_EvlOLnlxmPfJFByg/viewform

แกลลอรี่