นางสาววรรณิศา กระจาย นักการเงินและบัญชี สังกัด งานการเงิน การคลัง และพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้ารับรางวัล “รองชนะเลิศผลงานนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) กลุ่มที่ 1 แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ของส่วนงาน/การพัฒนางานประจำ

31 สิงหาคม 2565

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีแก่
นางสาววรรณิศา กระจาย นักการเงินและบัญชี สังกัด งานการเงิน การคลัง และพัสดุ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้ารับรางวัล
“รองชนะเลิศผลงานนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) กลุ่มที่ 1 แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ของส่วนงาน/การพัฒนางานประจำ
ผลงานเรื่อง “Pharmacy E-donation System” จากโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2565 พัฒนางานประจำ
นำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


#เภสัชมช #cmukmday2022

แกลลอรี่