CMUBS จัดกิจกรรมบรรยายสร้างความเข้าใจแก่คณาจารย์และบุคลากรคณะฯ ด้านบทบาทของคณะบริหารธุรกิจในการขับเคลื่อน มช. สู่การเป็น Entrepreneurial University

24 เมษายน 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 21 เมษายน 2566 ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมรับฟังการบรรยาย “บทบาทของคณะบริหารธุรกิจในการขับเคลื่อน มช. สู่การเป็น Entrepreneurial University” ณ ห้องประชุม 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเชิญ ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University) เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อสร้างความเข้าใจและมองเห็นถึงบทบาทและเป้าหมายของคณะบริหารธุรกิจในการเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญของมหาวิทยาลัยสู่การผลักดันให้เป็น Entrepreneurial University ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่