อาจารย์คณะวิทย์ มช. ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลนักวิจัย พสวท. รุ่นใหม่ ประจำปี 2563

3 กรกฎาคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์

             รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ สุขสำราญ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มช. นักเรียนทุน พสวท. ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล “นักวิจัย พสวท. รุ่นใหม่” ประจำปี 2563 สาขาคณิตศาสตร์ จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักวิจัย พสวท. รุ่นใหม่ ที่มีศักยภาพสูงในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ รวมถึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ สสวท. จะจัดงานเชิดชูเกียรติมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรสำหรับผู้ได้รับรางวัล“นักวิจัย พสวท. รุ่นใหม่” ประจำปี 2563 ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2564 ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://dpst-conference.ipst.ac.th

แกลลอรี่