โครงการอบรม Arch CMU ก้าวไปด้วยกันเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Arch CMU Go Together for Performance Excellence)

15 ธันวาคม 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรม Arch CMU ก้าวไปด้วยกันเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Arch CMU Go Together for Performance Excellence) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรการบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงเน้นการสร้างความมีส่วนร่วมของทุกคนองค์กรเพื่อเป็นองค์กรที่มีการดำเนินการที่เป็นเลิศ เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 - 13.00 น. ณ ห้องบรรยาย 5 (Smart Classroom) ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แกลลอรี่