โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนบุญยวาทย์วิทยาลัย

22 ตุลาคม 2563

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมโครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งวิทยาลัยร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรโครงการผลิตแพทย์นักวิทยาการข้อมูลและหลักสูตรระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ณ โรงเรียนบุญยวาทย์วิทยาลัย 
แกลลอรี่