คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (จำนวน 7 อัตรา)

16 ตุลาคม 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

เลขที่ E140015 E140029 E140033 E140071 - E140074


ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E140015 E140029 E140033 E140071 - E140074 สังกัดสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 7 อัตรา วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 41,000 บาท จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

ก. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2553
2. ต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)

ข. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (ต้องจบจากมหาวิทยาลัยที่สภาวิชาการให้การรับรอง)
ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E140015 E140033 E140071 - E140074
วุฒิปริญญาเอกทางการพยาบาลหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องและมีวุฒิปริญญาตรีทางการพยาบาล

ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E140029
วุฒิปริญญาเอกทางการพยาบาล หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องและมีวุฒิปริญญาโทและปริญญาตรีทางการพยาบาล

และต้องมีคุณสมบัติและมีคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำบรรจุใหม่ พ.ศ.2560 ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560 ตามเอกสารดังแนบ

การวินิจฉัยคุณวุฒิใด ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก และเมื่อได้รับการคัดเลือก คณะฯ จะต้องนำเสนอมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อให้ความเห็นชอบและบรรจุแต่งตั้งต่อไป

ค. เอกสารหลักฐานที่จะต้องมายื่นในการสมัคร

1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาใบปริญญาบัตรทุกระดับ(ตรี-โท-เอก) อย่างละ 1 ฉบับ

3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)ทุกระดับ (ตรี-โท-เอก) อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

6. ใบรับรองแพทย์ (ออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน) จำนวน 1 ฉบับ

7. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 จำนวน 1 ฉบับ ของสภาการพยาบาล

8. สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสภาการพยาบาล จำนวน 1 ฉบับ

9. หลักฐานผลความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ

10. สำเนาหลักฐานอื่นถ้ามีเช่น ใบสำคัญการสมรส เปลี่ยนชื่อ-สกุลฯลฯ อย่างละ 1 ฉบับ

11. ใบรับรองมีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพ แฟ้มสะสมงาน ประกาศนียบัตร การฝึกอบรม (ถ้ามี)

(ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ)

ง. วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และสมัครได้ที่หน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ หากสมัครทางไปรษณีย์ ให้จ่าหน้าซองถึงคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 และวงเล็บที่มุมซองว่า “สมัครงานตำแหน่งอาจารย์” โดยให้ถึงคณะฯ ภายในวันที่ 20พฤศจิกายน 2563 และสอบถามรายละเอียด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053 949071 ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครสามารถดูรายละเอียดและ download ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.nurse.cmu.ac.th

จ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
คณะพยาบาลศาสตร์โดยคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ จะได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทุกคน โดยจะพิจารณาประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เข้ารับการคัดเลือก พร้อมแจ้งกำหนดการและวิธีการคัดเลือกฯ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ป้ายประกาศสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ และทางเว็บไซต์ http://www.nurse.cmu.ac.th หรือโทรศัพท์สอบถาม หมายเลข 053 949071

แผนที่คณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 1 Google Map : https://goo.gl/maps/ji8MC8xVy12c2NXBA?

แกลลอรี่