STeP เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (RSI) ภาคเหนือ สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมหาแนวทางการพัฒนาขับเคลื่อนโครงการให้มีประสิทธิภาพในระยะยาว

17 มิถุนายน 2565

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       วันที่ 17 มิถุนายน 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ถอดบทเรียนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (Regional System Integator: RSI) ภาคเหนือ” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย คุณสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. และ คุณวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ NSP Conference Hall (D206) อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)
       
       ทั้งนี้ รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมดังกล่าวในนามผู้แทนประธานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ U2T ระดับภาคเหนือ (RSI) ภาคเหนือตอนบน โดยมี ผศ.ดร.สุริยะ ทองมุณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คุณเมลิน เชื้อมโนชาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน เพื่อร่วมกันถอดบทเรียนภาพรวมผลการดำเนินงานในพื้นที่ภาคเหนือที่ผ่านมา นำปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างการดำเนินงานมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานและพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บูรณาการการทำงานร่วมกันของเครือข่าย อว. ยกระดับเศรษฐกิจ สังคม พร้อมขจัดปัญหาความยากจนในพื้นที่ภาคเหนือด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
แกลลอรี่