NAPLAB Game Studio ร่วมจัดบูธใน งาน MEDCHIC Innovation Day 2023

14 กันยายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

NAPLAB Game Studio ภายใต้วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลับเชียงใหม่ ร่วมนำเสนอผลงานในงาน MEDCHIC Innovation Day 2023 ภายใต้ธีม “From Idea to Impact; From Connection to Globalization” นำทีมโดยอาจารย์ศุภรา กรุดพันธ์, อาจารย์นพพล วงศ์ต๊ะ อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลเกมและทีม NAPLAB Game Studio โดยได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี Virtual reality (VR) ที่ประยุกต์ทางด้านการแพทย์ แก่ผู้เข้าร่วมงาน ผู้ที่สนใจ บุคลากรการแพทย์ นักเรียน และนักศึกษา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่