ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนวิชาการศึกษา (ไลเซียม)

10 ตุลาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับนักเรียน จำนวน 68 คน จากโรงเรียนวิชาการศึกษา (ไลเซียม) ในโอกาสที่เข้าฟังบรรยายหลักสูตรการเรียนการสอน และเยี่ยมชมพื้นที่การเรียนการสอนในคณะฯ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่