วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ร่วมสืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรมจัดกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2565

13 เมษายน 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ร่วมสืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรมจัดกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง) จัดกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง สรงน้ำพระ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการทำนุบำรุงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติและนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย-ล้านนา และเรียนรู้เพื่อเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีที่สำคัญของล้านนาไทยยิ่งขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจิรา อุ่นเจริญ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งนำตุงไปปักกองทรายที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
แกลลอรี่