โครงการวิจัยบูพรีนอร์ฟีนจัดการสัมมนา “Buprenorphine Treatment Refreshing Seminar” เพื่อทบทวนองค์ความรู้ด้านการบำบัดผู้มีปัญหาฝิ่น/เฮโรอีนด้วยยา buprenorphine และนำเสนอแนวทางขยายระบบบำบัดด้วยยาตัวนี้ในพื้นที่ต่างๆ

14 พฤศจิกายน 2565

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการสัมมนา “Buprenorphine Treatment Refreshing Seminar” ขึ้น ที่ โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนองค์ความรู้ด้านการบำบัดผู้มีปัญหาฝิ่น/เฮโรอีนด้วยยา buprenorphine และนำเสนอแนวทางขยายระบบบำบัดด้วยยาตัวนี้ในพื้นที่ต่างๆ โดยมี Prof.Gavin Bart, จาก University of Minnesota, Assoc. Prof. David Grelotti, จาก University of California at San Diego และทีมเมทาโดนคลินิกของ รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่ รพ.ธัญญารักษ์ปัตตานี รพ.ไชยปราการ และ คลินิกก้าวใหม่ ลาดพร้าว กทม. ร่วมเป็นวิทยากร

การสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานต่างๆ แบบ onsite 40 ท่านและ online 30 ท่าน โดยมาจาก
กรมควบคุมโรค กองบริหารสาธารณสุข ทีมเมทาโดนคลินิกจาก รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่ รพ.ไชยปราการ
รพ.แม่ระมาด จ.ตาก รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รพ.แม่จัน จ.เชียงราย รพ.ธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน รพ.ธัญญารักษ์ปัตตานี สถาบันบำบัดรักษายาเสพติดบรมราชชนนี สำนักอนามัย กทม. คลินิกก้าวใหม่ ลาดพร้าว กทม. มูลนิธิรักษ์ไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหาของการสัมมนาประกอบไปด้วย การรายงานความก้าวหน้าในการบำบัดฝิ่น/เฮโรอีนด้วยยา buprenorphine ในประเทศสหรัฐอเมริกาในด้านเภสัชวิทยาของเฮโรอีน, เมทาโดนและ buprenorphine, home induction สำหรับผู้ที่ไม่สามารถรับบริการที่คลินิกได้สะดวก, BERNESE low-dose cross titration macro-induction in emergency room, การให้ยา buprenorphine ร่วมกับยา anti-retroviral drugs, ปัญหาที่ซับซ้อน (syndemics) ของผู้มีปัญหายาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตและการติดเชื้อ HIV/HCV และแนวทางการบำบัดรักษาแบบบูรณาการที่ให้ผลดี, ความก้าวหน้าของการให้บริการบำบัดด้วย buprenorphine ของรพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่ รพ.ธัญญารักษ์ปัตตานี คลินิกก้าวใหม่ ลาดพร้าว กทม., แนวทางการติดตามผู้ป่วยด้วย application ใน smart phone ของรพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่, แนวทางการจัดบริการเมทาโดนร่วมกับเครือข่ายในระดับพื้นที่สูง ในอ.ไชยปราการ รวมถึงแนวทางการขยายบริการในระดับพื้นที่ต่างๆ

แกลลอรี่