การสร้างธุรกิจออนไลน์ (Online Business)

14 ตุลาคม 2564

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางจัดอบรม การสร้างธุรกิจออนไลน์ (Online Business) ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.4 และม.5 โครงการพิเศษ MTE (Modern Trade Business Education) โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริกร สันติโรจนกุล อาจารย์ประจำสาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ และแชร์ประสบการณ์ในการสร้างธุรกิจออนไลน์ การทำการตลาดออนไลน์ และมีแนวทางเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพหลักในอนาคต เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์
แกลลอรี่