ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

11 พฤษภาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) จำนวน 10 ท่าน ดังนี้

ระดับปริญญาเอก จำนวน 3 ท่าน
1.นางสาวสุชีลา อุทาสี ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
โดยมี รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย เป็นที่ปรึกษา
2.นายกิติศักดิ์ ทองมีทิพย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
โดยมี ผศ.ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา เป็นที่ปรึกษา
3.ว่าที่ รต.หญิง สุพรรณิการ์ เหลือสินทรัพย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร โดยมี รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์ เป็นที่ปรึกษา

ระดับปริญญาโท จำนวน 7 ท่าน
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
1.นางสาวจีรนันท์ กวมอำไพ โดยมี อ.ดร.ยุพา จอมแก้ว เป็นที่ปรึกษา
2.นายชุติมันต์ ใส่เสี้ยว โดยมี ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม เป็นที่ปรึกษา
3.นายนันทพัทธ์ ด่านปรีดานันท์ โดยมี ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี เป็นที่ปรึกษา
4.นายพศิน หน่อคำอ้าย โดยมี รศ.ดร.สรณะ สมโน เป็นที่ปรึกษา
5.นางสาวชัญญานุช ศรีรักษา โดยมี ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ เป็นที่ปรึกษา
6.นางสาวฐานิกา สุขผสม โดยมี ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ เป็นที่ปรึกษา
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
7.นางสาวนลินทิพย์ พรมซาว โดยมี ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี เป็นที่ปรึกษา


#คณะเกษตรศาสตร์มช #คณะเกษตรศาสตร์ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ #ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ #ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

แกลลอรี่