การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ครั้งที่ 53

31 มกราคม 2562

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ครั้งที่ 53 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 ณ ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
แกลลอรี่