นักวิจัย MDRI เป็นวิทยาการนำความรู้จากผลงานวิจัย การเพิ่มคุณค่าของใบชาอัสสัม (Assam Tea) ถ่ายทอดขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปางมะกล่วย ต.ป่าแป๋ จ.เชียงใหม่

26 กันยายน 2566

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2566 ดร.บานจิตร สายรอคำ นักวิจัย สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นวิทยากรเชิงปฎิบัติการนำความรู้จากผลงานวิจัย เพื่อยกระดับใบชาอัสสัม (Assam Tea) และพืชท้องถิ่นอีกหลายชนิดนำมาเป็นส่วนผสมของผงใบไม้สำหรับปิดผมขาว เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกทดแทนการใช้สารเคมีเพื่อใช้สอยและจำหน่ายเป็นรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านปางมะกล้วย ต.ป่าแป๋ จ.เชียงใหม่

แกลลอรี่