คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ เพื่อยกระดับความร่วมมือทางวิชาการ

2 พฤษภาคม 2565

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธร จิตอารี รองคณบดี และ อาจารย์ ดร.รวิ รุ่งเรืองศรี ผู้ช่วยคณบดี เดินทางเข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business School Network: TRBS NET) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมณธรรศ โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา อ.เมือง จ.สงขลา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565
โดยในการประชุมครั้งนี้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุม มีสถาบันเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ทั้งหมด 4 สถาบัน ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และการจัดประชุมวิชาการร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ แลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา และการทำกิจกรรมด้านการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และวิชาการอื่นร่วมกัน