พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เรื่อง การเป็นเครือข่ายเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์และการนำงานวิจัย นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

25 กรกฎาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

                 รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เรื่อง การเป็นเครือข่ายเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์และการนำงานวิจัย นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ระหว่าง สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยนอร์ท –เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และมหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวแสดงความยินดี เพื่อร่วมกันดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการประชุมวิชาการระดับชาติของประเทศไทย การบูรณาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุน การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ร่วมกันดำเนินงานโดยใช้ทรัพยากรและความสามารถตาม ภารกิจหลักของแต่ละฝ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมและการดำเนินงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่