นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ร่วมโครงการ Graduate Summer School Project ณ Hunan University of Chinese Medicine สาธารณรัฐประชาชนจีน

4 กรกฎาคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 8 คน ได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการ Graduate Summer School Project ในการเดินทางไปศึกษาหาความรู้ด้านการทำวิจัย มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิชาการ รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมแหล่งฝึกประสบการณ์ด้านการดูแลสุขภาพที่น่าสนใจ เพื่อพัฒนาผู้เรียนของคณะฯ ให้มีทักษะการรู้คิด เรียนรู้อย่างอิสระ และเปิดโลกทัศน์ใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ทำให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการดังกล่าวจัดโดย School of Nursing, Hunan University of Chinese Medicine สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2567

แกลลอรี่