คณะเทคนิคการแพทย์ บริการวิชาการรับใช้สังคม ร่วมกับโรงเรียนบ้านพระนอน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

10 กันยายน 2563

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริการวิชาการรับใช้สังคม โดยความร่วมมือของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค สาขาวิชากิจกรรมบำบัด และสาขาวิชากายภาพบำบัด จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนบ้านพระนอนตลอดภาคเรียน ในโครงการ “เสริมสร้างทักษะความรู้ และสุขภาวะของนักเรียน โรงเรียนบ้านพระนอน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่” โดยได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงานโดย อาจารย์ ดร.สิงห์คำ ธิมา ประธานโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายชลอ คชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 กล่าวต้อนรับ และ ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน

โดยมีกิจกรรม ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ภายหลังพิธีเปิดได้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ และนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้จำนวน 4 ฐานกิจกรรม ของนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านพระนอน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่