การประชุมสรุปการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563

17 มิถุนายน 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการประชุมสรุปการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ ได้พบปะ และสรุปภาพรวมประเมินการเรียนการสอนของทุกหลักสูตร รวมไปถึงร่วมกันวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตร ให้ตรงตามแผนกลยุทธศาสตร์ของคณะฯ เมื่อวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องดอยหลวง โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
แกลลอรี่