มช. ขอเชิญร่วมพิธีเปิด “ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

11 เมษายน 2562

กองวิเทศสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย ประจำประเทศไทย และสถานกงสุลใหญ่อินเดีย ประจำจังหวัดเชียงใหม่  ขอเรียนเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด“ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Indian Studies Center Chiang Mai University: ISCCMU” ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ Sikkhalai Plaza คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


สำหรับพิธีเปิดศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับเกียรติจาก H.E. Mrs. Suchitra Durai เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย ประจำประเทศไทย มาเป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน โดยภายหลังจากพิธีเปิด จะมีกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ การบรรยายพิเศษ และเวทีเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอินเดียศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินเดีย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และผู้แทนจากมหาวิทยาลัย/หน่วยงานภาครัฐของประเทศอินเดียและประเทศไทย อาทิ การบรรยายพิเศษ โดย Professor Dr. Sivanandam Panneerselvam จาก University of Madras ประเทศอินเดีย และการเสวนา หัวข้อ “Rethinking Boundaries: India-Thailand Relations” โดย นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยของประเทศอินเดียและประเทศไทย เป็นต้น


“ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นหน่วยงานทางวิชาการในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศอินเดียในมิติต่าง ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวัฒนธรรม อันจะนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศอินเดียที่ดีขึ้น นอกจากพันธกิจทางวิชาการดังกล่าว ศูนย์อินเดียศึกษาฯจะพัฒนาบทบาทในการเป็นองค์กรที่เชื่อมโยงเครือข่ายทางวิชาการด้านอินเดียศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาในภาคเหนือกับเครือข่ายทางวิชาการในระดับนานาชาติ รวมถึงการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายชุมชนชาวอินเดียในจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือกับชุมชนชาวอินเดียในอาเซียน ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในอาเซียนอีกด้วยไฟล์แนบ
แกลลอรี่