วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณคณะที่มีอัตราส่วนนักศึกษามาใช้สิทธิเลือกตั้งเพิ่มขึ้นมากที่สุด ประจำปีการศึกษา 2566

15 มีนาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับวิทยาลัยนานาขาตินวัตกรรมดิจิทัล คณะที่มีอัตราส่วนนักศึกษามาใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเพิ่มขึ้นมากที่สุด ลำดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล พร้อมทั้งตัวแทนสโมสรนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เข้ารับมอบโล่ฯ ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
แกลลอรี่