สร้างความร่วมมือพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

17 กันยายน 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.กลวัชร คล้ายนาค ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และอาจารย์ ดร.ภคินี อริยะ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมนักศึก ษาร่วมกันในคณะดิจิทัลอาร์ตและวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ชูจิตารมย์ คณะดิจิทัลอาร์ต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชฎฐเนติ ศรีสอ้าน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโน โลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์ให้การต้อนรับ วันที่ 15 กันยายน 2565 
แกลลอรี่