CAMT ลงนาม MOU ร่วมกับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

23 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

          อาจารย์ ดร.จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร อาจารย์ประจำสาขาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล และอาจารย์ ดร.พรธิดา แก้วกมล เลขานุการสาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวแทนจาก วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนางสาวอุไร ธรรมจารี รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนานักเรียน การแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา การวิจัย ตลอนจนความร่วมมือด้านบริการวิชาการ โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาส่งเสริมและต่อยอดความรู้ความชำนาญของนักเรียน คณาจารย์ และบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ และนักเรียนร่วมเป็นสักขีพยาน ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566
แกลลอรี่