การหารือการสร้าง BIM Community และสร้างความร่วมมือในอนาคตกับ SCG

9 มีนาคม 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร. รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและวิชาชีพสัมพันธ์ และผศ. ปิยะบุญ นิลแก้ว เข้าร่วมพบปะ คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณวิสุทธ จงเจริญกิจ และคุณวีรกร สายเทพ จาก บริษัท SCG และคุณแพน ศิริจันทร์ชื่น รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จำกัด เพื่อหารือการสร้าง BIM Community และสร้างความร่วมมือในอนาคตกับ SCG เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ CPAC Solution Center เชียงใหม่
แกลลอรี่