CAMT ต้อนรับคณะดูงานจาก Tamkang University, Taiwan

4 กันยายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ กำเนิดศิริ เลขานุการสาขาวิชาดิจิทัลเกม ให้การต้อนรับ Assistant professor Dr.FU Suz-Kai จากภาควิชา Physical Education, Tamkang University, Taiwan พร้อมคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสอนที่บูรณาการความรู้ทางด้านสรีรวิทยา กายวิภาคศาสตร์ เวชศาสตร์ จิตวิทยา โภชนาการ หลักการฝึกซ้อมและการจัดการทางการกีฬาและเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยได้นำองค์ความรู้และเทคนิคทาง Motion Capture เข้าไปช่วยในการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มีความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566
แกลลอรี่