ติดตามโครงการ Thai Sakura Planting Project

9 สิงหาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ติดตามโครงการ Thai Sakura Planting Project
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 รศ. ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ นำ Prof. Dr. Nobumasa Hatcho ศาสตราจารย์อาคันตุกะจากมหาวิทยาลัยคินได (Kindai University) ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมและติดตามโครงการ Thai Sakura Planting Project ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูต้นนางพญาเสือโคร่ง (Thai Sakura) โดยได้เรื่มมีความร่วมมือในการปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งในพื้นที่ภายใต้ความดูแลของสถานีวิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน ไร่หลัง ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2556 เป็นต้นมา
แกลลอรี่