พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยอินฮา สาธารณรัฐเกาหลี

15 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) มุ่งหน้าสู่ความเป็นสากลอย่างอย่างต่อเนื่อง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี (CAMT) มช. ได้เป็นเจ้าภาพจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยอินฮา มหาวิทยาลัยชั้นนำจากเมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี นำโดย อาจารย์ ดร.ปฏิสนธิ์ ปาลี รองคณบดี และรักษาการแทนคณบดีฯ, อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ รองคณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศาสตราจารย์จางวู กวอน ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านซอฟต์แวร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยอินฮา สาธารณรัฐเกาหลี ร่วมด้วย อาจารย์ ดร.อฬิญญา พงษ์วาท ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรธมณ จีระผานุกร ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย, อาจารย์ ดร.วันทนา อารีประยูรกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม และ คุณซึงโฮ อิม ผู้อำนวยการสถาบันการวางแผนและประเมินไอที (Institute for IT Planning & Evaluation (IITP)) สาธารณรัฐเกาหลี
ทั้งนี้ ได้มีการหารือ แลกเปลี่ยน และพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการที่มีความเป็นไปได้ภายใต้กรอบข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว อาทิเช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย การร่วมมือด้าน Smart tourism, การจัดแข่งขัน AI และ Robotics, การทำ Data analytics ในหัวข้อต่าง ๆ เป็นต้น การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองสถาบัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ทางเทคโนโลยีจากประเทศชั้นนำ เพื่อสร้างโอกาสและความแข็งแกร่งทางวิชาการด้านเทคโนโลยี AI และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเพิ่มศักยภาพความสามารถของนักศึกษาไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
การลงนามความร่วมมือเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมาถือเป็นการสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติ ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเครือข่ายระดับนานาชาติ (Global Parnership) เพื่อพัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้ และสร้างโอกาสให้นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพันธมิตรทั่วโลก
แกลลอรี่