คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

13 ธันวาคม 2565

คณะนิติศาสตร์

รางวัลผลงานวิจัยระดับดี (สาขานิติศาสตร์)
1) ผลงานวิจัยเรื่อง "บทเรียนและสภาพปัญหาเกี่ยวกับเสรีภาพในการชุมนุมเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558" โดย
รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล (หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย / ประธานหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต)
ผศ.ดร.นัทมน คงเจริญ (คณบดีคณะนิติศาสตร์)
อาจารย์ปารณ บุญช่วย (อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์)
แกลลอรี่