โครงการ KM Arch CMU การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

20 กรกฎาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการ KM Arch CMU การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรได้นำองค์ความรู้ที่จะก่อเกิดประโยชน์ต่ออาจารย์และบุคลากรมาถ่ายทอดและนำเสนอเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพิ่มความคล่องตัวในการประสานงานและนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรศ.ดร.อภิโชค เลขะกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ ห้อง Video Wall ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


โดยมีการบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อดังนี้
1. เพื่อนพนักงานฯ เล่าสู่กันฟัง โครงการวิจัยสถาบันเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ ปีงบประมาณ 2564 โดย คุณสุมนา ปริญญาปริวัฒน์ และ คุณวิภาดา ศุภรัฐปรีชา
2. E-collaboration ARCHCMU (e-arch and e-doc tips) พลวัตเพื่อการขับเคลื่อนคณะสู่ทิศทางอนาคต โดย หน่วยสื่อสารสนเทศ
3. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การจัดซื้อจัดจ้างเพื่องานวิจัยและบริการวิชาการ และหลักฐานเกี่ยวกับการเบิกจ่าย โดย งานการเงิน การคลังและพัสดุ

แกลลอรี่