ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้รับรางวัลตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์

3 เมษายน 2566

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

ขอแสดงความยินดีแก่  ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในโอกาสได้รับรางวัลตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี พ.ศ 2565
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ในผลงานตำรา เรื่อง การประมวลผลสัญญาณและภาพดิจิทัล ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้  โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบโล่รางวัลตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ 2565
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
แกลลอรี่