คณบดีร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 5th International Nursing Conference and Nursing History and Development

25 ตุลาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้รับเชิญจาก school of Nursing, Mongolian National University Medical Sciences (MNUMS) in Ulaanbaatar, Mongolia ให้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 5th International Nursing Conference and Nursing History and Development โดยคณบดีได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง "Global lHealth and Nursing Policy” ระหว่างวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรม Chinggis hotel เมืองอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย
แกลลอรี่