กิจกรรม Workshop “แนวคิดผู้นำ เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนโรงเรียนสู่อนาคต ด้วยกระบวนการสร้างสรรค์”

11 มิถุนายน 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการสัมมนา Key Persons ผู้บริหาร หัวหน้าแผนกต่างๆ ฝ่ายการศึกษา และฝ่ายสนับสนุนทุกระดับ เพื่อมุ่งจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ “เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และพัฒนาอุปนิสัยบนพื้นฐานคริสตจริยธรรม” เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ปีการศึกษา 2565

กิจกรรม Workshop “แนวคิดผู้นำ เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนโรงเรียนสู่อนาคต ด้วยกระบวนการสร้างสรรค์” นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณิษวาส จินตพิทักษ์ รองหัวหน้าสำนักวิชาการศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน เป็นวิทยากร โดยใช้ เครื่องมือและกระบวนการสร้างสรรค์ The LEGO? SERIOUS PLAY? และ TheBeebusiness ซึ่งเป็นเครื่องมือและกระบวนการที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ณ ห้องประชุม Cornelia McGilvary Harris Auditorium อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
แกลลอรี่