การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพองค์กรทางการศึกษา

26 สิงหาคม 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ รศ.ดร.มานัดถุ์ คำกอง รักษาการแทนรองคณบดี และผศ.ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รักษาการแทนรองคณบดี ร่วมให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และทีมงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร มช. ในการเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพองค์กรทางการศึกษา การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้กิจกรรม Mentoring System ของศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร มช. โดยวิทยากรได้บรรยายการถอดบทเรียนปัจจัยความสำเร็จจากคณะแพทยศาสตร์ เพื่อส่งเสริมมุมมองเชิงระบบในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปัจจัยสู่ความสำเร็จและความท้าทายในการดำเนินการของวิทยาลัย ทั้งนี้ ตลอดช่วงการประชุมได้มีทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จำนวนกว่า 20 คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ เพื่อขยายผลนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป
แกลลอรี่