การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ AED2020

31 กรกฎาคม 2563

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Asian Development Bank Institute (ADBI) ได้จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 9th International Conference on Asian Economic Development หรือ AED2020 โดยจัดการประชุมแบบ Virtual conference

การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้พบปะกับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเศรษฐกิจระดับนานาชาติ โดยหัวข้อในการจัดการประชุมในปีนี้คือ ““TowardSustainable Development Goals (SDGs): Poverty Eradication And Inclusive Sustainable Growth”

โดยการประชุมวิชาการได้จัดกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 อ.ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นการนำเสนอบทความในช่วง special session โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Farhad Taghizadeh-Hesary, Associate Professor จาก Tokai University, Japan เป็นผู้ดำเนินรายการ

เมื่อระหว่างวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2563
ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน โดยกิจกรรมในวันแรกได้รับเกียรติจาก Tetsushi Sonobe, Dean, Asian Development Bank Institute (ADBI) เป็น keynote speaker กิจกรรมวันที่สองได้รับเกียรติจาก Naoyuki Yoshino, Professor Emeritus of Keio University เป็น Keynote speaker

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน โดยกิจกรรมในวันนี้ได้รับเกียรติจาก Prof.Shida Henneberry, Oklahoma State University, USA บรรยายในหัวข้อ “Structural Shifts in the Food and Agricultural Marketing and Trade in response to the COVID-19 Pandemic” และ Naoto Yoshikawa, Vice Chancellor, Tokai University, Japan บรรยายในหัวข้อ “Forging a Different Path--Considering the Neoliberal Free Market System”

และเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
เป็นกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “Advance econometric models for finance and agriculture” โดย อ.ดร.วรพล ยะมะกะ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่