นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้ได้รับรางวัล PULINET Award ประจำปี พ.ศ. 2566

17 มกราคม 2567

สำนักหอสมุด

      ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปี พ.ศ. 2554 - 2565) เนื่องในโอกาสได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้ได้รับรางวัล PULINET Award ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยเข้ารับรางวัลในการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14 (The 14th PULINET National Conference – PULINET 2024) "Better Libraries: Honour Yesterday, Celebrate Today, Embrace Tomorrow” ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567

      โดยรางวัลดังกล่าวถือเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคล ผู้สร้างสรรค์ผลงาน และคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หรือต่อห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

แกลลอรี่