คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ให้การต้อนรับศาสตราจารย์อาคันตุกะ Visiting Professor Prof. Dr. Hong Joo Kim จาก Kyungpook National University

11 มกราคม 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดา เครสซี่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์อาคันตุกะ Visiting Professor Prof. Dr. Hong Joo Kim จาก Kyungpook National University ประเทศเกาหลีใต้ และ รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว หัวหน้าศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีแก้วเเละวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในโอกาสเดินทางมาเยือนเพื่อหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาวิจัย ภายใต้แผนงานทุนส่งเสริมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ Visiting Professor ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565
แกลลอรี่