ผลประกวดภาพถ่าย “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนร่วม”

11 กันยายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

งานบริการสนับสนุนนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขันประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนร่วม” เพื่อบอกเล่าเรื่องและสื่อสารให้เห็นถึงเรื่องราวของนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็น “ทัศนคติที่ดีต่อผู้พิการ การช่วยเหลืออย่างสมเหตุสมผล เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การออกแบบที่เป็นอารยะสถาปัตย์ การดำรงชีวิตอิสระของผู้พิการ มิตรภาพและการอยู่ร่วมกันของนักศึกษาพิการและนักศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”


ผลการประกวดภาพถ่าย “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนร่วม”
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1  เงินรางวัล 7,000 บาท
ชื่อผลงาน The Education way of the blind people
สถานที่/วันเดือนปีที่ถ่ายภาพ DSS @CMU / 7 สิงหาคม 2563
แนวคิด แม้ผู้พิการทางสายตาจะมีอุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษา แต่นั้นไม่ใช่ปัญหาของผู้พิการทางสายตาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีการสนับสนุนการศึกษาแด่ผู้พิการทุกท่าน
เจ้าของภาพ นายดอน พันธุ์มณี คณะเศรษฐศาสตร์


ผลการประกวดภาพถ่าย “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนร่วม”
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1  เงินรางวัล 5,000 บาท
ชื่อผลงาน ไม่มีนิยาม
สถานที่/วันเดือนปีที่ถ่ายภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / 12 สิงหาคม 2563
แนวคิด ในมุมมองของใครหลาย ๆ คน เมื่อมองภาพนี้แล้วได้ความรู้สึกที่หลากหลาย และสามารถตั้งชื่อภาพนี้ได้อย่างง่ายดาย แต่สำหรับพวกเราแล้ว ไม่อาจหาคำจำกัดความนี้ได้เลย มีเพียงแต่ความรู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งที่ได้มองรูปถ่ายใบนี้เท่านั้น
เจ้าของภาพ นางสาวนคนันทินี ดีเลิศวุฒิกร คณะนิติศาสตร์

ผลการประกวดภาพถ่าย “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนร่วม”
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2  เงินรางวัล 3,000 บาท
ชื่อผลงาน Learning Together
สถานที่/วันเดือนปีที่ถ่ายภาพ อาคารศูนย์อาหาร มช. (ตึกใหม่) / 25 สิงหาคม 2563
แนวคิด มช. ไม่ได้สอนเราให้เรียนรู้เพียงวิชาการ แต่ มช.ยังสอนอะไรหลาย ๆ อย่างมากไปกว่านั้น การได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในความแตกต่าง ไม่ว่าจะทางเพศ ทางกาย หรือความคิด แต่เราก็สามารถปะติดปะต่อทุกอย่างเข้าหากันได้ เพราะคำ ๆ เดียวที่เราเรียกว่า “เพื่อน”
เจ้าของภาพ นายพศุตม์ โถมนาการ คณะบริหารธุรกิจ

ผลการประกวดภาพถ่าย “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนร่วม”
รางวัลชมเชย  เงินรางวัล 1,500 บาท
ชื่อผลงาน เดินคนเดียวมันเหนื่อย งั้นเดินจับมือเราไปเรื่อย ๆ แทนนะ
สถานที่/วันเดือนปีที่ถ่ายภาพ บันไดหอ 8 หญิง / 7 สิงหาคม 2563
แนวคิด คนที่นั่งรถเข็นสามารถเดินได้เองนิดหน่อย แต่ถ้าเราไปช่วย พยุงเขาไว้ เขาก็จะสามารถลุกจากรถเข็นแล้วเดินกับเราอย่างค่อย ๆ ไปได้
เจ้าของภาพ นางสาวกมลชนก เตชัย คณะเทคนิคการแพทย์


ผลการประกวดภาพถ่าย “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนร่วม”
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท
ชื่อผลงาน Happiness among the jungle
สถานที่/วันเดือนปีที่ถ่ายภาพ อ่างแก้ว / 7 สิงหาคม 2563
แนวคิด อยากจะให้เห็นถึงความสวยงามของอ่างแก้วที่ทุกคนสามารถไปสัมผัสได้
เจ้าของภาพ นางสาวปภาวดี กิตติประภัสร์ คณะแพทยศาสตร์ผลการประกวดภาพถ่าย “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนร่วม”
รางวัล Popular Vote
ชื่อผลงาน Take Care
สถานที่/วันเดือนปีที่ถ่ายภาพ อ่างแก้ว / 24 สิงหาคม 2563
แนวคิด หากเมื่อไหร่ที่คุณสิ้นหวัง รู้สึกไม่มีใคร แต่เพื่อนจะค่อยอยู่ข้าง ๆ ดูแลในวันที่เราอ่อนแอ
เจ้าของภาพ นายธีร์นวัช วังชิณกุลโรจน์ คณะเศรษฐศาสตร์

หมายเหตุ: ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพจะถือเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวและมติของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ

แกลลอรี่