งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับคณะอุตสาหกรรมเกษตรเนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2566”

11 พฤษภาคม 2567

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะอุตสาหกรรมกษตร โดย ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ “การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2566” จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม ณ โรงแรม แคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมหนึ่ง ในการสร้างการรับรู้องค์กรสู่ภายนอกให้ได้เห็นการพัฒนาองค์กรที่มีการดำเนินการที่เป็นระบบและอย่างมีธรรมาภิบาล สนับสนุนเป้าหมายขององค์กรในการพัฒนานักนวัตกรและการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศชาติ และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศสู่สากล ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบไปด้วยทีมผู้บริหารคณะอุตสหกรรมเกษตร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ และทีมผู้บริหารทุกท่าน คณาจารย์ทีมวิจัย และแขกผู้เกียรติจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ผู้ประกอบการเครือข่ายของคณะอุตสาหกรรมเกษตร และรวมถึงคณะทำงานในการจัดกิจกรรม ภายในงานมีการนำเสนอ success case ของผู้ประกอบการที่ได้ร่วมทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับอาจารย์ของคณะฯ ต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ จนประสบความสำเร็จจำนวน 3 หน่วยงาน คือ บริษัท ซีเอ็มเอช ไลฟ์ ไซเอ็นซ์ จำกัด,  บริษัท เวลเนส มี จำกัด และบริษัท แพลนต์ ออริจิน ฟู้ด จำกัด นอกเหนือจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรแล้ว ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการเครือข่ายในการขยายฐานความร่วมมือในอนาคตต่อไป
แกลลอรี่