วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดกิจกรรมอบรมการคัดแยกขยะและเยี่ยมชม CMU Smart city- Clean Energy

13 กันยายน 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. นำโดย นางสาวพันธินีย์ เนตรศุภลักษณ์ เลขานุการวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้จัดกิจกรรมอบรมการคัดแยกขยะและเยี่ยมชม CMU Smart city- Clean Energy โดยได้รับเกียรติจาก คุณชุมนัดภ์ มณีศิริ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการความรู้ในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งอย่างถูกวิธี ปลูกจิตสำนึกรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในหน่วยงานและชีวิตประจำวัน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ได้เข้าศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตพลังงานทางเลือกก๊าซชีวภาพจากขยะมูลฝอยเพื่อการจัดการของเสียควบคู่ไปกับการผลิตและใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนและการบริหารจัดการขยะให้เป็นเชื้อเพลิงใช้หมุนเวียนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน
แกลลอรี่